Danish hound “Pippi”

Dog with T-Shirt

I am Palestine. I Exist
Free Palestine!